EU projekti

NCUP

Nacionalni center za upravljanje prometa pridobiva vse razpoložljive podatke o stanju državnih cest in prometu na njih ter jih analizira in obdeluje. Cilj NCUP je, da bo v prvi vrsti služil kot podatkovno skladišče vseh dostopnih prometnih podatkov in prometne infrastrukture. NCUP bo zagotavljal tudi vse potrebne storitve, ki sodijo v okvir inteligentnih transportnih sistemov (ITS), ter informacije, potrebne za nadzor in upravljanje prometa.
NCUP omogoča dostop do vseh storitev in podatkov na portalu NAP, ki predstavlja enotno nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov. Uporabniki, ponudniki in razvijalci storitev in aplikacij lahko dostopajo do preverjenih in zanesljivih podatkov o prometu in prometni infrastrukturi. Na portalu lahko omogočijo tudi dostop do svojih statičnih in dinamičnih podatkov.

Integracija upravljanja prometa v Nacionalnem centru za upravljanje prometa

Preliminarne aktivnosti vzpostavitve Nacionalnega centra za upravljanje prometa so bile izvedene v letih 2015-2016 in so zajemale postavitev infrastrukture in prostorov NCUP ter osnovno računalniško opremo.

Projekt integracije upravljanja prometa v NCUP je bil naslednji korak pri vzpostavitvi centra, ki stremi k izboljšanju dostopnosti prometnega omrežja, povečanju mobilnosti udeležencev v prometu ter izboljšanju prometne varnosti, kot tudi zmanjšanju negativnih vplivov državnega prometnega omrežja na okolje.

Cilj NCUP je, da bo v prvi vrsti služil kot podatkovno skladišče vseh dostopnih podatkov o prometu, nudil pa bo tudi vse potrebne storitve, ki sodijo v okvir inteligentnih transportnih sistemov (ITS), ter informacije, potrebne za nadzor in upravljanje prometa.

Za doseganje zgoraj naštetih ciljev NCUP, smo v okviru projekta izvedli naslednje aktivnosti:

 • Vzpostavitev podatkovnega skladišča za prometne podatke;
 • Izdelava ter operativno delovanje makroskopskega in dinamičnega simulacijskega prometnega modela;
 • Pridobivanje masovnih podatkov o gibanju vozil;
 • Nacionalna točka dostopa do cestnih in prometnih podatkov;
 • Inženiring, tehnična podpora in prenos znanja;
 • Projektno vodenje.

Dinamični podatki o stanju v prometu se pridobivajo od vozil in infrastrukture, ki je opremljena z ITS tehnologijo. Ti podatki se uporabljajo pri upravljanju prometa, prav tako pa se informacije o stanju v prometu v realnem času posredujejo preko standardiziranega formata za izmenjavo podatkov – DATEX II.

Projekt prispeva k vzpostavitvi celovitega centraliziranega upravljanja prometa na trajnostni način in k izboljšanju storitev informiranja o stanju v prometu. Izboljšala se je raven spremljanja in upravljanja prometa ter zagotavljanja informacij v realnem času. Prav tako se je zagotovila vseevropska medobratovalnost in povezanost storitev na evropski ravni. Projekt je pripomogel k izboljšanju čezmejnega sodelovanja pri mednarodnem načrtovanju in upravljanju prometa ter k čezmejni izmenjavi informacij o prometu.

Projekt je bil sofinanciran s sredstvi Instrumenta za Povezovanje Evrope (IPE)
Številka odločbe o financiranju: INEA/CEF/TRAN/M2015/1143658
Številka projekta: 2015-SI-TM-0303-W
Upravičeno obdobje: od 30/06/2016 do 31/12/2020

Integracija upravljanja prometa v Nacionalnem centru za upravljanje prometa 2

S projektom "Integracija upravljanja prometa v Nacionalnem centru za upravljanje prometa 2" bomo zagotovili informacijski sistem za spremljanje in upravljanje prometa ter zagotavljanje informacij o prometu, kar bo omogočilo doseganje zastavljenih ciljev: izboljšati mobilnost, dostopnost in varnost v prometu ter zmanjšati vpliv na okolje. Z doseganjem teh ciljev bomo zagotovili upravljanje prometa na trajnostni način in izboljšali dostop do informacij o prometu.

Cilji bodo doseženi z izvajanjem naslednjih projektnih aktivnosti:

 • Prometni geografski informacijski sistem;
 • Nacionalni center o informacijah na cestah;
 • Multimodalne storitve;
 • Nacionalna koordinacija ukrepov prometa na cestah;
 • C-ITS 3G/4G/LTE povezave vozil in informacijske storitve v oblakih;
 • Digitalna infrastruktura o prometu;
 • IT oprema;
 • Inženiring, tehnična podpora in prenos znanja;
 • Vodenje projekta in poročanje.

Doseganje ciljev bo povečalo raven spremljana in upravljanja prometa in zagotavljanja informacij o prometu v realnem času in zagotavljanja vseevropske interoperabilne in stalne storitve ob upoštevanju direktiv in standardov. Izboljšalo se bo tudi obstoječe vseevropsko sodelovanje z načrti upravljanja mednarodnega prometa in čezmejna izmenjava prometnih informacij s sosednjimi državami.

Cilj evropskih smernic in zahtev iz Direktive 2010/40/EU ter nacionalne zakonodaje in strateških dokumentov, kot je Zakon o cestah (ZCes-1) (Uradni list Republike Slovenije, 109/2010, 48/2021) in Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji (julij 2015), bo dosežen z izvajanjem projekta. Poleg razvoja evropskega ITS omrežja bo projekt prispeval k družbeni koristi.

Projekt je sofinanciran s sredstvi Instrumenta za Povezovanje Evrope (IPE)
Številka odločbe o financiranju: INEA/CEF/TRAN/M2016/1361995
Številka projekta: 2016-TM-0229-W
Upravičeno obdobje trajanja projekta: od 03/01/2018 do 31/12/2023

IDACS projekt

Projekt IDACS je podporni projekt (PSA) centraliziranega EU programa – Instrument za povezovanje Evrope (IPE) oziroma Connecting Europe Facility (CEF). K izvedbi projekta in oblikovanju konzorcija je pristopilo 15 držav članic EU: Nizozemska, vodilna partnerica, Belgija, Luksemburg, Nemčija, Poljska, Avstrija, Hrvaška, Slovenija, Velika Britanija, Španija, Litva, Češka, Madžarska, Portugalska, Francija, Grčija. Ministrstvo za infrastrukturo ima v projektu vlogo upravičenca.

Namen projekta

Namen projekta je preko spletnega portala nacionalna točka dostopa - NAP, omogočiti nediskriminatoren dostop do celovitih in zanesljivih podatkov o polnilni/oskrbovalni infrastrukturi za AG v prometu.
Cilji projekta:
 • Vzpostavitev enotnega formata za uvedbo ID kod za deležnike polnilne/oskrbovalne infrastrukture za AG v prometu;
 • Vzpostavitev nacionalne Registracijske pisarne (IDRO) in povezava z EU repozitorijem ID kod (IDRR);
 • Registracija ID kod upravljalcev polnilne infrastrukture za električna vozila in ponudnikov storitev električnega polnjenja: CPO ID kode in MSP ID kode;
 • Registracija ID kod polnilnih mest za električna vozila: EVSE ID kode;
 • Nadgradnja obstoječega portala NAP, s celovitimi in zanesljivimi statičnimi in dinamičnimi podatki o polnilni/oskrbovalni infrastrukturi za AG v prometu. Uporabnikom se zagotovi nediskriminatoren dostop za izmenjavo in ponovno uporabo podatkov.

Projekt NAPCORE

Splošni cilj projekta NAPCORE je okrepiti nacionalne točke dostopa (NAP) kot hrbtenico ITS digitalne infrastrukture. Projekt bo omočil koordinacijo in harmonizacijo pri uvedbi usklajenih EU specifikacij in zahtev za delovanje NAP. Izkušnje kažejo, da se NAP v posameznih državah članicah soočajo s podobnimi izzivi, npr. pogajanja in zbiranje podatkov za izmenjavo preko NAP, za katere je potrebno poiskati skupne rešitve, izmenjati izkušnje in sodelovati. V okviru projekt NAPCORE se bo tako vzpostavil koordiniran mehanizem za upravljanje, arhitekturo, interoperabilnost, standarde in storitve NAP. K izvedbi projekta so pristopile vse države članice EU ter nekatere pridružene države. Maksimalna višina upravičenih stroškov projekta je NAPCORE je 14 MIO EUR, delež sofinanciranje EU programa IPE (CEF) je 85%.